Gebyrer og priser

Gebyrer tilskrives efter materialernes udlånsdato. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet.

Voksne

Ved lånetidens udløb: 20 kr.
Efter to uger: 50 kr.
Efter to måneder: 205 kr.

Børn

Børn betaler ikke gebyrer. Beskadigede eller mistede materialer skal erstattes.

Betaling via "Mit betalingsoverblik"

Gebyrer og erstatninger skal betales via "Mit betalingsoverblik" Du finder "Mit betalingsoverblik" på borger.dk eller på Herlev kommunes hjemmeside.

Når du har et gebyr eller en erstatning, så modtager du en faktura i din e-boks. 

Hvis dine mellemværender overstiger 50 kr vil du, 14 dage efter du har modtaget din faktura, modtage 1.rykker. Yderligere 14 dage senere modtager du 2.rykker, som kommer med et rykkergebyr. Hvis du stadig ikke har betalt vil dit mellemværende, 14 dage efter 2.rykker blive dit mellemværende sendt til inddrivelse.

Læs mere om Herlev kommunes rykkerprocedure her

Bortkomne eller beskadigede materialer.

Hvis du beskadiger eller mister det lånte materiale, skal du erstatte det.

Erstatning sker efter standardpriser, som dækker genanskaffelsespris, indbinding m.m.
Biblioteket forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at ændre standardpriserne, både forhøje og nedsætte.

Vær opmærksom på, at det er dyrt at erstatte video og dvd, da biblioteket betaler for rettigheden til at udlåne video/dvd.

I forbindelse med flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes.

Hvis bortkomne materialer kommer til veje inden et halvt år fra erstatningstidspunktet, får du, mod forevisning af kvittering/regning, erstatningsbeløbet tilbagebetalt. Dog fratrukket gebyr og bibliotekets omkostninger i forbindelse med udsendelse af regning med videre.

Stop for lån

Skylder du biblioteket 200 kr. eller mere i gebyrer, udelukkes du fra at låne bibliotekets materialer. 

Takster og gebyrer vedtages hvert år af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af de kommende års budget. 

Gebyr for overskridelse af lånetiden opkræves med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.

Fotokopier og print

Fotokopi A4: 2 kr.,  A3: 4 kr.
Print:  A4: 2 kr., A3: 4 kr.

Det er muligt at printe fra egen computer, telefon eller tablet.