Gebyrer og priser

Gebyrer tilskrives efter materialernes udlånsdato. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet.

Voksne
Ved lånetidens udløb: 20 kr.
Efter to uger: 50 kr.
Efter to måneder: 205 kr.

Børn
Børn betaler ikke gebyrer. Beskadigede eller mistede materialer skal erstattes.

Betaling via hjemmesiden

Betaling af gebyrer og erstatning på hjemmesiden foregår via din lånerstatus i fanebladet "mellemværender".

Her kan du betale online med Dankort, Mastercard og JCB. Der er ingen fortrydelsesret.

Hvis du afleverer det, du har lånt, kan du nøjes med at betale gebyret. Kom forbi biblioteket og aftal nærmere.
Hvis du bagefter finder det, du har erstattet, kan du få pengene tilbage – dog undtaget gebyret.

Bortkomne eller beskadigede materialer.

Hvis du beskadiger eller mister det lånte materiale, skal du erstatte det.

Erstatning sker efter standardpriser, som dækker genanskaffelsespris, indbinding m.m.
Biblioteket forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at ændre standardpriserne, både forhøje og nedsætte.

Vær opmærksom på, at det er dyrt at erstatte video og dvd, da biblioteket betaler for rettigheden til at udlåne video/dvd.

I forbindelse med flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes.

Hvis bortkomne materialer kommer til veje inden et år fra erstatningstidspunktet, får du, mod forevisning af kvittering/regning, erstatningsbeløbet tilbagebetalt. Dog fratrukket gebyr og bibliotekets omkostninger i forbindelse med udsendelse af regning med videre.

Stop for lån

Skylder du biblioteket 200 kr. eller mere i gebyrer, udelukkes du fra at låne bibliotekets materialer. Afleveres materialerne ikke, overgives sagen til inddrivelse af anden myndighed.

Fotokopier og print

Fotokopi A4: 2 kr.,  A3: 4 kr.
Print: 2 kr. pr. side.

USB-nøgle (8 GB): 40 kr.

Takster og gebyrer vedtages hvert år af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af de kommende års budget. 

Gebyr for overskridelse af lånetiden opkræves med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.